23,8 oC 0,0 m/s 1017,1 hPa
 

 
 

W trosce o środowisko

2017-03-27

Konsekwentnie od lat, zgodnie z przyświecającą nam myślą „zawsze środowisko”, Grupa OPEC dba o otoczenie, w którym funkcjonuje. Prowadzimy racjonalną gospodarkę korzystania z zasobów. W celu zwiększenia sprawności i dla ochrony środowiska ciepło dostarczane do naszych odbiorców produkujemy w kogeneracji czyli łącznie z energią elektryczną. Odpowiedzialność nasza nie kończy się jednak na ograniczaniu własnego wpływu na środowisko. Propagujemy proekologiczne zachowania, aktywnie zachęcając innych do ich przyjęcia.


Jednym z takich działań jest program edukacyjny „Lekcja o cieple”.  Jest to projekt skierowany do uczniów grudziądzkich szkół. Jego forma stanowi połączenie teorii i praktyki, ponieważ lekcje odbywają się na terenie Elektrociepłowni Łąkowa (OPEC-INEKO Sp. z o.o.) oraz w zakładzie produkującym pelet (OPEC-BIO Sp. z o.o.). Szlak edukacyjny dostosowujemy do wiedzy i możliwości poznawczych uczniów. Dzięki temu oferujemy ciekawą lekcję na temat produkcji ciepła sieciowego, które ogrzewa już większość mieszkań w Grudziądzu i jego korzyści dla środowiska.Propagowanie proekologicznych zachowań to nie tylko oferta edukacyjna dla najmłodszych mieszkańców Grudziądza. Co roku bierzemy czynny udział w miejskim Ekofestynie, promując miejskie ciepło sieciowe, bezpieczne dla mieszkańców i środowiska.Przypomnijmy, w Grudziądzu produkcja ciepła sieciowego odbywa się przy zachowaniu optymalnych, kontrolowanych warunków spalania. Do produkcji ciepła wykorzystywany jest wysokiej jakości miał węglowy oraz biomasa (pelet ze słomy). Surowiec do produkcji peletu pozyskiwany jest od rolników z najbliższych okolic Grudziądza. Utrzymywanie wysokiego reżimu technologicznego w procesie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej zapewnia dotrzymywanie wymaganych standardów środowiskowych. Dzięki temu od lat Elektrociepłownia Łąkowa nie przekracza emisji dopuszczalnych stężeń pyłu, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu.


Troskę o stan otoczenia w mieście nie kończmy na „własnym płocie”. Przy współpracy z Urzędem Miejskim w Grudziądzu, Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o., Spółdzielnią Mieszkaniową w Grudziądzu podejmujemy szereg działań związanych z poprawą bezpieczeństwa środowiskowego w mieście.


Likwidacja niskiej emisji


Wszyscy wiemy jak poważny problem dla naszego zdrowia stanowi smog spowodowany między innymi przez tzw. niską emisję. Warto podkreślić, że produkcja ciepła sieciowego, w porównaniu z indywidualnymi źródłami ciepła (w tym szczególnie piecami kaflowymi), odznacza się minimalnym oddziaływaniem na powietrze atmosferyczne. Najlepszym zatem sposobem na poprawę jakości powietrza, którym oddychamy jest likwidacja ogrzewania piecowego i zastępowanie go, tam gdzie jest to tylko możliwe, ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej.


Również nasze miasto włączyło się w walkę z niską emisją. Na ten cel samorząd Grudziądza pozyskał środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – instytucji wdrażającej w trybie konkursowym Program priorytetowy „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. Celem realizowanego przedsięwzięcia pt. „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Grudziądza” jest likwidacja pieców węglowych i tam gdzie jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione z punktu widzenia Grupy OPEC zastępowanie ich ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej. Zadanie realizowane jest we współpracy z administratorem budynków (Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.) oraz spółkami Grupy OPEC (OPEC-INEKO - wytwórcą ciepła i OPEC-SYSTEM – dostawcą i dystrybutorem ciepła) realizującymi kompleksową usługę dostaw ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zadaniem MPGN jest przystosowanie budynków i lokali mieszkaniowych do odbioru ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej: termomodernizacja, rozbiórka pieców węglowych, projekt i wykonanie instalacji odbiorczych, przystosowanie pomieszczenia na potrzeby lokalizacji instalacji ciepłowniczych.

Realizację inwestycji ciepłowniczych: zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy oraz węzłów cieplnych finansują z własnych środków spółki OPEC-SYSTEM i OPEC-INEKO w ramach porozumienia o wzajemnej współpracy przy realizacji nowych podłączeń.


Dotychczas w ramach Programu KAWKA wybudowano 18 węzłów cieplnych dostarczających ciepło do budynków mieszkalnych umożliwiając dzięki temu likwidację 456 pieców grzewczych. W roku 2017 zaplanowano budowę kolejnych 14 węzłów cieplnych, z czego część inwestycji jest już w trakcie realizacji.


Likwidacja niskiej emisji to nie tylko realizowane w ostatnim czasie inwestycje objęte programową KAWKĄ. To także szereg bieżących inwestycji sieciowych i nowych podłączeń realizowanych przez spółki Grupy OPEC. Konsekwentnie od 1985 roku Grupa OPEC eliminuje ogrzewanie węglowe zastępując je ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej lub modernizując poprzez zmianę paliwa. Dotychczasowo zlikwidowano 86 niskosprawnych kotłowni o łącznej mocy 60,9 MW oraz zmodernizowano 12 o łącznej mocy 13,5 MW.


Bezpieczna ciepła woda


Dbałość o bezpieczeństwo grudziądzan to także realizowany przez Grupę OPEC oraz Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu program „Bezpieczna ciepła woda”. Jego celem jest likwidacja gazowych przepływowych podgrzewaczy wody (term gazowych) i zastępowanie ich ciepłą wodą przygotowywaną centralnie w węźle cieplnym. Coraz bardziej powszechna świadomość zagrożenia wybuchem oraz groźnym zaczadzeniem (emisją bezwonnego tlenku węgla w wyniku niepełnego spalania gazu) wpływa na decyzję grudziądzan, którzy stawiają na bezpieczeństwo swojego zdrowia i życia.


Realizacją zadania zajmują się administrator budynku wraz z dostawcą ciepła. Administrator wykonuje instalację odbiorczą ciepłej wody, natomiast OPEC-SYSTEM rozbudowuje węzeł cieplny o moduł ciepłej wody użytkowej.


Likwidacja term to nie tylko wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Grudziądza. To także wzrost wygody i komfortu użytkowania. Mieszkańcy korzystający z ciepła pochodzącego z miejskiej sieci ciepłowniczej nie muszą martwić się o przeglądy, czyszczenie i regulację urządzeń grzewczych. Woda podgrzewana jest w węźle cieplnym, zlokalizowanym najczęściej w piwnicy budynku. Wszelkie koszty przeglądów, konserwacji czy napraw węzła cieplnego ponosi dostawca ciepła.


Do końca 2016 roku programem „Bezpieczna ciepła woda” zostały objęte 43 budynki w wyniku czego zlikwidowano 2 385 term gazowych. W roku 2017 zaplanowano likwidację kolejnych term z 594 mieszkań.