3,3 oC 0,0 m/s 1015,8 hPa
 

 
 


Projekt: Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu


CEL PROJEKTU
Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców Grudziądza, zmniejszenie awaryjności, zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłania i dystrybucji, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, zmniejszenie ubytków nośnika ciepła, poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez niższą emisję pyłów i gazów do atmosfery.


W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowana nowa sieć ciepłownicza wraz z przyłączami na obszarach osiedle Mniszek i osiedle Kopernika oraz wysokoparametrowa osiedlowa rozdzielcza sieć ciepłownicza wraz z przyłączami dla obiektów zasilanych z Wymiennikowni I (ul. Śniadeckich 58A) i Wymiennikowni II (ul Jackowskiego 40) zlokalizowanych w obrębie osiedla Strzemięcin. Ponadto realizacja inwestycji pozwoli na modernizację węzłów cieplnych na osiedlach: Mniszek, Kopernika i Strzemięcin

PLANOWANE EFEKTY
•    10,3 km przebudowanej sieci ciepłowniczej
•    114 węzłów cieplnych zmodernizowanych i wybudowanych

•    zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 16 611 GJ/rok
•    redukcja emisji gazów cieplarnianych w ilości 1 928 MgCO2/rok
•    redukcja pyłów w ilości 1,3 MgCO2/rok

WARTOŚĆ PROJEKTU: 24 777 612,00 PLN


WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 14 219 980,00 PLN


Dnia 30 czerwca 2017 roku spółka OPEC-SYSTEM zawarła umowę na dofinansowanie Projektu pt. „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” - czytaj więcej.


Projekt: Budowa i przebudowa sieci cieplnej rozdzielczej z przyłączami c.o. 2 x DN 300-25 od K69/1 do Osiedla Strzemięcin.

 • I etap realizacji Projektu

 • W ramach działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w dniu 29 kwietnia 2013 roku spółka OPEC-SYSTEM przejęła prawa i obowiązki od OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. w zakresie realizacji I etapu Projektu pn.: "Budowa i przebudowa sieci cieplnej rozdzielczej z przyłączami c.o. 2 x DN 300-25 od K69/1 do Osiedla Strzemięcin"  i nabyła prawa do wydatkowania kwoty powstałych oszczędności przystępując do realizacji II etapu Projektu. (czytaj więcej)


  EFEKT realizacji I etapu Projektu
  •    7,5 km przebudowanej sieci ciepłowniczej
  •    zmniejszenie strat ciepła o 14 481 GJ/rok
  •    redukcja emisji dwutlenku węgla  w ilości 1 607 ton w skali roku
 • II etap realizacji Projektu
 • Dnia 29 maja 2014r. spółka OPEC-SYSTEM podpisała aneks do umowy w sprawie dofinansowania II etapu Projektu poprzez realizację zadania pn.: "Przebudowa naziemnej sieci ciepłowniczej DN 600 do komory K69/1 dla wzrostu bezpieczeństwa dostaw ciepła do O/M Strzemięcin". Aneksem zmieniono nazwę całego Projektu na "Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej z przyłączami c.o. DN 600-25 dla wzrostu bezpieczeństwa dostaw ciepła do O/M Strzemięcin".


  Zakończona realizacja II etapu Projektu polegała na wymianie sieci magistralnej o długości 1,7 km, usytuowanej pomiędzy ulicami Południową i Kasprowicza na sieci preizolowane, z barierą antydyfuzyjną:
  •    zawarcie umowy na realizację II i III etapu Projektu (czytaj więcej),
  •    przebieg inwestycji (czytaj więcej),
  •    promocja Projektu (czytaj więcej).

 • III etap realizacji Projektu
 • Dnia 05 grudnia 2014r. spółka OPEC-SYSTEM  złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka sieci ciepłowniczej DN 500 w kierunku O/M Strzemięcin od komory KL1 do komory K69/1". W chwili obecnej trwa ocena złożonego wniosku. 


  W ramach realizacji III etapu Projektu wymianie uległa sieć magistralna o długości 1,3 km, usytuowana pomiędzy ulicami Hallera i Kasprowicza.

  Głównym celem Projektu jest potrzeba ograniczenia strat energii, co bezpośrednio przełoży się na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Dzięki realizacji Projektu wyeliminowane zostaną awaryjne ubytki, zmniejszy się zużycie wody sieciowej, a co ważne dla odbiorców ciepła sieciowego zmniejszy się awaryjność sieci ciepłowniczej i ilość przerw w dostawie ciepła.


Więcej informacji o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 znajdą Państwo na stronie: www.pois.gov.pl