-0,6 oC 3,2 km/h 1019,5 hPa
 

 
 

Efektywna dystrybucja ciepła

2019-04-29

W kwietniu 2019 roku spółka OPEC-SYSTEM rozpoczęła kolejny etap inwestycji „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”. Projekt obejmuje modernizację ponad 1,5 km osiedlowej sieci ciepłowniczej na Strzemięcinie wraz z przyłączami do budynków. W ramach inwestycji likwidacji ulegną dwa duże węzły grupowe na rzecz budowy 27 indywidualnych węzłów cieplnych.


Obecnie mieszkańcy osiedla są zaopatrywani w ciepło poprzez 2 węzły grupowe: Wymiennikownia I przy ul. Śniadeckich 58A oraz Wymiennikownia II przy ul. Jackowskiego 40. Ciepło z węzłów grupowych jest dostarczane mieszkańcom osiedla niskoparametrową siecią kanałową. W wyniku wieloletniej eksploatacji zarówno sieć jak i węzły uległy znacznej degradacji. Wraz z upływem czasu niska jakość izolacji rur sprzyjała coraz większym stratom ciepła.


Aby temu zapobiec już w 2011 roku Grupa OPEC rozpoczęła modernizację systemu ciepłowniczego na Strzemięcinie. Dzięki pozyskanym środkom unijnym dotychczasowo udało się zmodernizować ponad 9,5 km sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami.


Tegoroczna inwestycja ma na celu zastąpienie ponad 1,5 km 30-letniej sieci kanałowej nowymi systemami preizolowanymi. Nowe sieci ciepłownicze charakteryzują się wysoką termoizolacyjnością oraz trwałymi i szczelnymi systemami łączeń rur. Wbudowana w warstwie izolacyjnej rur instalacja alarmowa umożliwia szybkie i precyzyjne ustalenie miejsc zawilgoceń (ewentualnych przecieków). Mamy nadzieję, że odbiorcy odczują wzrost standardu dostaw ciepła, a inwestycja przełoży się na jeszcze większe bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców osiedla.


Nowo wybudowana sieć zasili 27 nowych węzłów cieplnych. Zostaną one zamontowane w poszczególnych budynkach i przejmą funkcję dotychczasowych węzłów grupowych.


Wymiana węzłów spowoduje krótkotrwałe przerwy w dostawie ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Spółka OPEC-SYSTEM w porozumieniu z Administratorami budynków będzie na bieżąco informowała mieszkańców osiedla o terminach zaplanowanych przerw w dostawie ciepła.


Zgodnie z ustalonym harmonogramem prace montażowe potrwają do połowy lipca 2019 roku i obejmą okolice węzłów grupowych:


Wymiennikownia I:
- ul. Śniadeckich 52 (część niska i wysoka budynku),
- ul. Śniadeckich 54 (część niska i wysoka budynku),
- ul. Śniadeckich 56 (część niska i wysoka budynku),
- ul. Śniadeckich 58 (m.1-45 oraz 46-90),
- ul. Śniadeckich 60,
- ul. Śniadeckich 62b (m.1-45), 62f (m.46-90),
- ul. Śniadeckich 64,
- ul. Śniadeckich 66.

Wymiennikownia II:
- ul. Śniadeckich 72 (część niska i wysoka budynku),
- ul. Śniadeckich 74 (część niska i wysoka budynku),
- ul. Śniadeckich 76 (część niska budynku m.48-87, część niska budynku m.88-131 oraz część wysoka budynku),
- ul. Śniadeckich 86,
- ul. Jackowskiego 42,
- ul. Jackowskiego 44,
- ul. Jackowskiego 44A,
- ul. Jackowskiego 48 (część niska i wysoka budynku),
- ul. Jackowskiego 50.

Inwestycję zakończą prace związane z odtwarzaniem terenów zieleni oraz przywracaniem chodników oraz dróg. Prace te potrwają do końca sierpnia 2019 roku.


Obecna modernizacja systemu ciepłowniczego na osiedlu Strzemięcin to drugi z trzech etapów projektu „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”. Pierwszy etap został zakończony w październiku 2018 roku i obejmował przebudowę infrastruktury ciepłowniczej na osiedlu Kopernika. W efekcie wymieniono ponad 4,5 km sieci ciepłowniczej na nową, preizolowaną oraz montowano 49 węzłów cieplnych. Ostatni, trzeci etap projektu zostanie zrealizowany w 2020 roku na osiedlu Mniszek i będzie związany z przebudową ponad 4,3 km sieci ciepłowniczej oraz modernizacją 38 węzłów cieplnych.

  

Przebudowa sieci osiedlowej na osiedlu Strzemięcin oraz budowa pierwszych
węzłów cieplnych przy ul. Śniadeckich 62.


 


 
Spółka OPEC-SYSTEM realizuje projekt pn. „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” dzięki wsparciu funduszy europejskich. Środki na ten cel pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.