-0,3 oC 1,4 km/h 1019,0 hPa
 

 
 

Wymiana sieci na Lotnisku

2019-08-01

31 lipca 2019 roku w siedzibie spółki OPEC-SYSTEM odbyła się uroczysta inauguracja Projektu pn. „Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”.W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz Grudziądza, Zarządy największych Administratorów budynków objętych inwestycją, Wykonawca robót – Konsorcjum, reprezentowane przez Zarząd GPEC Serwis - Lidera Konsorcjum oraz Zarząd Przedsiębiorstwa Specjalistycznego ENERGOTERM - Partnera Konsorcjum, a także Prezesi Zarządów i pracownicy Grupy OPEC zaangażowani w przygotowanie projektu.


Spotkanie poprowadził Andrzej Surma - Prokurent OPEC-SYSTEM, a o samym Projekcie opowiedział Prezes Zarządu OPEC-SYSTEM - Radosław Augustyniak.


Cel Projektu

„Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” to kolejna duża inwestycja realizowana przez spółkę OPEC-SYSTEM, której głównym celem jest wzrost bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców Grudziądza przy jednoczesnej poprawie stanu środowiska naturalnego.


Zakres prac

Projekt zakłada budowę i przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy na osiedlu Lotnisko i Kawalerii Polskiej wraz z likwidacją węzłów grupowych, które zostaną zastąpione nowoczesnymi węzłami indywidualnymi. Łącznie zadanie przewiduje budowę 14,6 km nowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, likwidację 25 węzłów grupowych i zastąpienie ich 55 węzłami indywidualnych oraz modernizację 60 węzłów cieplnych.


Realizacja

Podpisanie umowy z wykonawcą robót w zakresie budowy sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych miało miejsce 18 lipca br. Prace rozpoczną się w pierwszej dekadzie sierpnia br. i zakończą się w 2020 roku.

Jak zapewnił Wykonawca robót, wszystkie prace będą prowadzone w sposób sprawny i zorganizowany, aby ewentualne utrudnienia wynikające z realizacji projektu były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców osiedli.

W trakcie przełączeń instalacji odbiorczych budynków do nowych urządzeń mogą mieć miejsce czasowe przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej. O dokładnych terminach przerw będziemy informować Administratorów budynków, tak aby z odpowiednim wyprzedzeniem mogli poinformować mieszkańców osiedli.


Podobnie jak w latach wcześniejszych bardzo ważna w tym przedsięwzięciu będzie ścisła współpraca OPEC-SYSTEM z Administratorami budynków. Powodzenie wcześniejszych inwestycji jest dowodem dobrej współpracy m.in. ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Grudziądzu. która administruje większością budynków objętych projektem.


Rezultaty Projektu
Zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego

W wyniku realizacji inwestycji zmniejszą się straty ciepła w sieci ciepłowniczej. Wykonanie odcinków sieci objętych projektem w technologii rur preizolowanych oraz modernizacja i budowa nowoczesnych węzłów ograniczy straty ciepła o 40,5 tys. GJ/rok.


Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery

Zmniejszenie strat przesyłania ciepła spowoduje ograniczenie ilości spalanego paliwa w źródle ciepła - Elektrociepłowni Łąkowa z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na energię. Zmniejszenie energochłonności sieci ciepłowniczej przyczyni się zatem również do poprawy stanu powietrza atmosferycznego. Szacowana wartość unikniętej emisji CO2 to 4,7 tys. Mg/rok, natomiast redukcja emisji pyłów całkowitych, zawieszonych wyniesie 2,7 Mg/rok.


Poprawa pracy systemu

Istniejąca infrastruktura objęta realizowanym projektem jest wykonana w przestarzałej technologii. Z upływem czasu pogarszający się stan urządzeń może zwiększyć ryzyko pojawienia się awarii, które dla odbiorców będą skutkowały przerwami w dostawie ciepła. Realizacja inwestycji pozwoli na sukcesywny wzrost udziału nowoczesnych rozwiązań w systemie ciepłowniczym Grudziądza, a tym samym ograniczenie liczby awarii i przerw w dostawie ciepła.


Dofinansowanie projektu

„Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” to zadanie realizowane dzięki wsparciu z funduszy europejskich. Środki na ten cel pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.


Całkowity koszt Projektu wynosi 41 mln zł netto, przy czym udział dofinansowania ze środków Funduszu Spójności stanowi 65,39% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu - ok. 27 mln zł netto.


Jak podkreślił Marek Dec, Prezes Zarządu OPEC GRUDZIĄDZ „Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” jest jedną z większych inwestycji modernizacyjnych w Polsce, do realizacji której swoje siły zjednoczyły wiodące w kraju przedsiębiorstwa, doświadczone w zakresie budowy infrastruktury ciepłowniczej.


Projekt „Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” jest kontynuacją działań inwestycyjnych Grupy OPEC, zmierzających do zapewnienia maksymalnych korzyści odbiorcom ciepła sieciowego. W połowie sierpnia br. spółka OPEC-SYSTEM zakończy na osiedlu Strzemięcin kolejny etap rozpoczętej w 2018 roku modernizacji infrastruktury ciepłowniczej w ramach zadania „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”.


Przypomnijmy, pierwszy etap obejmował modernizację systemu ciepłowniczego na osiedlu Kopernika, natomiast ostatni etap prac, zaplanowany na rok 2020, przewiduje wymianę infrastruktury ciepłowniczej na terenie osiedla Mniszek.


Rezultaty tych inwestycji będą kolejnymi „cegiełkami” Grupy OPEC wpisującymi się w budowę niskoemisyjnej przestrzeni miejskiej i czystszego powietrza, którym codziennie wszyscy oddychamy.


Na poprawę jakości powietrza w Grudziądzu wpłynie również instalacja odazotowania i odsiarczania spalin, która zostanie zainstalowana w Elektrociepłowni Łąkowa należącej do OPEC-INEKO.


Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, Gazecie Pomorskiej oraz Radiu Eska dziękujemy za medialne wsparcie Projektu.Na zdjęciu po prawej:

 Mirosław Treder - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "WĘZEŁ", Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu: Wojciech Kiciński - Członek Zarządu, Krzysztof Wieczorek - Zastępca Prezesa Zarządu, Lucjan Zubrzycki - Prezes Zarządu,

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami:
Mirela Krause - Dyrektor ds. finansowych,
Joanna Elszkowska - Prezes Zarządu.Na zdjęciach:

po prawej - Katarzyna Bilecka - Prezes Zarządu GPEC Serwis Sp. z o.o. 

po lewej - Adam Janocha  - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Specjalistycznego ENERGOTERM (Partner Konsorcjum)


Na zdjęciach:

po lewej Marek Dec - Prezes OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. ,

po prawej Radosław Augustyniak  - Prezes Zarządu OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.