-0,3 oC 1,4 km/h 1019,0 hPa
 

 
 


Projekt: Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej z przyłączami c.o. DN 600-25 dla wzrostu bezpieczeństwa dostaw ciepła
do O/M Strzemięcin


realizowany w ramach działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii priorytetu
IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

I ETAP REALIZACJI PROJEKTU

W ramach działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w dniu 29 kwietnia 2013 roku spółka OPEC-SYSTEM przejęła prawa i obowiązki od OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. w zakresie realizacji I etapu Projektu pn.: "Budowa i przebudowa sieci cieplnej rozdzielczej z przyłączami c.o. 2 x DN 300-25 od K69/1 do Osiedla Strzemięcin"  i nabyła prawa do wydatkowania kwoty powstałych oszczędności przystępując do realizacji II etapu Projektu. (czytaj więcej).


UZYSKANE EFEKTY:
  • 7,5 km przebudowanej sieci ciepłowniczej,
  • zmniejszenie strat ciepła systemowego o 14 481 GJ/rok,
  • redukcja emisji dwutlenku węgla w ilości 1 607 ton w skali roku.

II ETAP REALIZACJI PROJEKTU


Dnia 29 maja 2014r. spółka OPEC-SYSTEM podpisała aneks do umowy w sprawie dofinansowania II etapu Projektu poprzez realizację zadania pn.: "Przebudowa naziemnej sieci ciepłowniczej DN 600 do komory K69/1 dla wzrostu bezpieczeństwa dostaw ciepła do O/M Strzemięcin". Aneksem zmieniono nazwę całego Projektu na "Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej z przyłączami c.o. DN 600-25 dla wzrostu bezpieczeństwa dostaw ciepła do O/M Strzemięcin".


Zakończona realizacja II etapu Projektu polegała na wymianie sieci magistralnej o długości 1,7 km, usytuowanej pomiędzy ulicami Południową i Kasprowicza na sieci preizolowane, z barierą antydyfuzyjną:


•    zawarcie umowy na realizację II i III etapu Projektu (czytaj więcej),
•    przebieg inwestycji (
czytaj więcej),
•    promocja Projektu (
czytaj więcej).


III ETAP REALIZACJI PROJEKTU


Dnia 05 grudnia 2014r. spółka OPEC-SYSTEM  złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka sieci ciepłowniczej DN 500 w kierunku O/M Strzemięcin od komory KL1 do komory K69/1".  W ramach realizacji III etapu Projektu wymianie uległa sieć magistralna o długości 1,3 km, usytuowana pomiędzy ulicami Hallera i Kasprowicza.


Głównym celem Projektu jest potrzeba ograniczenia strat energii, co bezpośrednio przełoży się na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Dzięki realizacji Projektu wyeliminowane zostaną awaryjne ubytki, zmniejszy się zużycie wody sieciowej, a co ważne dla odbiorców ciepła systemowego zmniejszy się awaryjność sieci ciepłowniczej i ilość przerw w dostawie ciepła.


Więcej informacji o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 znajdą Państwo na stronie: www.pois.gov.pl