23,0 oC 4,7 km/h 1004,1 hPa
 

 
 

  Przyłącz się!

  Jeśli zastanawiasz się nad wyborem
  lub zmianą sposobu ogrzewania w budynku
  zachęcamy do skorzystania
  z  konkurencyjnego ciepła systemowego.
 
  Nasze ciepło zaspokoi Twoje potrzeby
  w zakresie: ogrzewania,
  przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  wentylacji oraz technologii.
  Przekonaj się jaką ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie! - złóż WNIOSEK

  Sprawdź czy ciepło systemowe jest  dostępne w Twojej okolicy - złóż ZAPYTANIE
  Jak przyłączyć ciepło systemowe?

  • 1.Określenie zapotrzebowania cieplnego budynku
  • Zebranie kompletu informacji na temat potrzeb cieplnych budynku, tj. na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, technologii. Wielkości te są określone w projektach budowlanych. W przypadku braku aktualnej dokumentacji pomożemy Państwu określić w/w potrzeby na podstawie wyliczeń opartych o dane uzyskane od Klienta (kubatura, powierzchnia użytkowa, wymagana temperatura wewnętrzna, technologia, w której budynek wykonano, stopień ocieplenia, ilość osób i sposób korzystania z ciepłej wody użytkowej itp.).
  • 2. Szacowanie kosztów ciepła
  • Na podstawie przewidywanego zużycia ciepła oraz obowiązującej Taryfy dla ciepła oszacowujemy przewidywane roczne koszty ciepła w rozbiciu na poszczególne miesiące. Symulację tę przekazujemy Klientowi. Na Państwa życzenie możemy obliczyć także przewidywane koszty ciepła otrzymanego w oparciu o inne nośniki ciepła, np. gaz ziemny, propan-butan, olej opałowy, węgiel.
  • 3. Analiza opłacalności
  • Przedstawiciele naszej firmy wykonują  analizę opłacalności podłączenia budynku do m.s.c. na koszt naszej Spółki*. Po uzyskaniu  wyników potwierdzających opłacalność ekonomiczną  inwestycji budowy przyłącza i węzła cieplnego odpowiedniego dla danego budynku składamy Państwu pisemną ofertę wykonania projektu i przeprowadzenia inwestycji na nasz koszt.    
   *
   Jeżeli analiza nie wykaże opłacalności podłączenia budynku do m.s.c. na koszt naszej Spółki zawsze jest możliwe rozpatrzenie kwestii naszego współudziału w kosztach np. wykonania przez nas przyłącza.


   Kroki 1 - 3 wykonywane są nieodpłatnie, bez żadnych zobowiązań.

   Ponadto w trakcie ich realizacji udzielimy Państwu wszelkich informacji organizacyjnych i technicznych związanych z podłączeniem budynku do m.s.c.

   Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.
  • 4. Zawarcie umowy o przyłączenie
  • Po dokonaniu ustaleń szczegółowych dostarczamy Państwu projekt Umowy o przyłączenie. Przed zawarciem umowy należy przedłożyć kopie następujących dokumentów:

   a) w przypadku osób fizycznych
   - tytuł prawny do obiektu (tzn. każde uprawnienie do władania obiektem, np. własność, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa),
   - dowód osobisty.
   b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
   - tytuł prawny do obiektu (tzn. każde uprawnienie do władania obiektem, np. własność, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa),
   - dowód osobisty,
   - numer identyfikacji podatkowej NIP,
   - numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,
   - wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

   c) w przypadku wspólnot mieszkaniowych

   - tytuł prawny do obiektu (tzn. statut lub regulamin wspólnoty),
   - dokument upoważniający osoby wymienione w umowie do reprezentowania Klienta i podpisywania umów (tzn. uchwała o wyborze Zarządu, umowa o administrowanie),
   - numer identyfikacji podatkowej NIP,
   - numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON
   d) w przypadku osób prawnych i innych
   - tytuł prawny do obiektu (tzn. każde uprawnienie do władania obiektem, np. własność, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa),
   - dokument upoważniający osoby wymienione w umowie do reprezentowania Klienta i podpisywania umów,
   - numer identyfikacji podatkowej NIP,
   - numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,
   - wpis do Krajowego Rejestru Sądowego KRS.
  • 5. Realizacja inwestycji
  • Realizacja inwestycji podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej przebiega zgodnie z zapisami Umowy o przyłączenie.
  • 6. Zawarcie umowy sprzedaży ciepła
  • Z dniem podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej i podpisania Protokołu podłączenia obiektu zawierana jest Kompleksowa umowa sprzedaży ciepła, która określa zasady korzystania z naszych usług, definiuje prawa i obowiązki stron.

  • Podstawy prawne

  • Podstawy prawne regulujące zasady przyłączania się do sieci ciepłowniczej:

   1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

   2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie  szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.

   3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie  szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

   Akty prawne są dostępne pod adresem:
   www.ure.gov.pl

   www.isap.sejm.gov.pl


  Dlaczego ciepło systemowe?

  Ciepło to jednym z najważniejszych elementów każdego domu. Dba o to, aby w twoim mieszkaniu zawsze było miło, bezpiecznie i przytulnie. Ciepło systemowe to całkowicie bezpieczny produkt. Nie musisz myśleć o zagrożeniach związanych z zatruciami i wybuchami, możesz zapomnieć także o dostawach paliwa i przeglądach technicznych. Dzięki temu masz czas na robienie rzeczy, na które właśnie masz ochotę. Ciesz się ciepłą stroną życia w Grudziądzu, a nam pozwól zająć się dostawą ciepła. Niech każdy robi to, na czym zna się najlepiej.

  Wybierając ciepło systemowe decydujemy się na bezpieczne, ekologiczne i komfortowe rozwiązanie w swoim domu!

  Bezpieczeństwo

  Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia. Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z firm dostar­cza­ją­cych cie­pło sys­te­mowe. Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.


  Oszczędność

  Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia. Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu cie­pło sys­te­mowe dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana. Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia. Warto oszczędzać.

   

  Pewność

  Korzy­staj z cie­pła sys­te­mo­wego zawsze, gdy go potrze­bu­jesz. Nie musisz wie­dzieć, jak dzia­łają poszcze­gólne urzą­dze­nia cie­płownicze, aby móc korzy­stać codzien­nie z cie­pła i cie­płej wody. O stałe i nie­prze­rwane dzia­ła­nie sys­temu trosz­czą się dostawcy cie­pła sys­te­mo­wego. Możesz mieć pew­ność, że w Twoim domu będzie cie­pło.


  Wygoda

  Ciesz się kom­fortem, który daje cie­pło sys­te­mowe. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału. Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już! To takie wygodne.

   

  Ekologia

  Korzy­stając z cie­pła sys­te­mo­wego ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę. Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece. To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

  • Ciepło systemowe_1
  • Ciepło systemowe_2
  • Baner_CS_3
  • Baner_CS_4
  • Baner_CS_5
  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Dział Handlowy

  Kierownik

  Kacper Bolewski
  tel.
  56 45 06 147 k.bolewski@opec.pl


  Specjalista ds. pozyskiwania odbiorców:


  Bartosz Noculak, tel. 56 45 06 162 b.noculak@opec.pl


  Specjalista ds. wsparcia sprzedaży:

  Sylwia Sobolewska-Ryl, tel. 56 45 06 134 s.ryl@opec.pl

  *(kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15)